23 Απρ 2014

Αγρότες στήνουν πάγκους μέσα στις λαϊκές αγορές.

Σαφή χωροταξικό διαχωρισµό στις λαϊκές µεταξύ των εµπόρων και των παραγωγών που πωλούν τα προϊόντα τους προβλέπει, µεταξύ άλλων, νέο νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που αναµένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή αµέσως µετά το Πάσχα.


Βασική προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, ενώ προτεραιότητα
έχουν οι άνεργοι. Να σηµειωθεί ότι τον ερχόµενο Οκτώβριο θα επανεξετασθεί το σύνολο των αδειών λαϊκών αγορών που εκδόθηκαν µε βάση τον προηγούµενο νόµο, µε δεδοµένο ότι οι άδειες θα ανανεώνονται κατ’ έτος.

Το σχέδιο νόµου προβλέπει τα εξής:
Οι θέσεις των πωλητών των λαϊκών αγορών θα καθορίζονται πλέον µε δηµόσια κλήρωση, παρουσία δικαστικού και έτσι οι θέσεις στις οποίες θα εναλλάσσονται οι πωλητές θα κατανέµονται µε τυχαίο τρόπο.
∆ίνεται η δυνατότητα πώλησης νέων κατηγοριών προϊόντων, όπως παραδοσιακά ζυµαρικά και αλλαντικά και η διάθεση περισσότερων από µια κατηγορίες προϊόντων, που δεν γινόταν µέχρι σήµερα.
Προβλέπεται σαφής χωροταξικός διαχωρισµός µεταξύ παραγωγών και εµπόρων και διαµορφώνονται πλέον δύο ξεχωριστά τµήµατα στις λαϊκές. Έτσι αλλού θα στήνονται οι πάγκοι των παραγωγών και αλλού οι πάγκοι των επαγγελµατιών και µε διαφορετική σήµανση. 
Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε όλες τις κατηγορίες των παραπτωµάτων και προβλέπονται ποινικές κυρώσεις. Προβλέπεται τρίµηνη φυλάκιση για διάθεση µη ασφαλών τροφίµων και φυλάκιση ενός έτους για πώληση χωρίς άδεια.
Κωδικοποιείται το σύνολο της νοµοθεσίας που αφορά το υπαίθριο εµπόριο και σήµερα διατυπώνεται σε 15 νοµοθετήµατα. Πλέον σε ένα νόµο θα περιλαµβάνονται όλες οι ρυθµίσεις για τις λαϊκές αγορές.
∆ηµιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην οποία οι δήµαρχοι, οι περιφερειάρχες και όλοι όσοι εκδίδουν άδειες λαϊκών αγορών είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν συγκεκριµένα στοιχεία.

Ξεχωριστά και τα βιολογικά
Οι βιολογικές λαϊκές αγορές λειτουργούν διακριτά από τις άλλες λαϊκές αγορές. Σε αυτές δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και µόνο αδειούχοι φυσικά πρόσωπα καθώς και συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών αυτοτελώς, οι οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως οµάδες βιοκαλλιεργητών και πωλούν τα προϊόντα για λογαριασµό τους και µε την επωνυµία τους.

Οι δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προσωπικά µε την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή µισθωµένης, µε την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήµατός τους προέρχεται από τη γεωργική βιολογική εκµετάλλευση. Οι άδειες παραγωγού πωλητή για Βιολογικές Λαϊκές Αγορές χορηγούνται για τις Βιολογικές Λαϊκές Αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης από τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ενώ για τις βιολογικές λαϊκές της υπόλοιπης χώρας, από τους ∆ήµους στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί η αγορά.
Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου