16 Νοε 2012

Νέα απόφαση για τις ενισχύσεις της ποιότητας των τροφίμων.


Με νέα κοινή υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε παλαιότερη που αφορά τις ενισχύσεις και τις διαδικασίες εφαρμογής του μέτρου συμμετοχής γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων, του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ).
Αναλυτικότερα, με την με αριθμό 15064 ΚΥΑ τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1483/5−6−2009 κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά την εφαρμογή του Μέτρου 132 «Συμμετοχή
γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ), στα παρακάτω άρθρα και παραρτήματα ως προς τα παρακάτω σημεία:

1. Το άρθρο 3 αντικαθιστάται ως εξής:
«Άρθρο 3
Αρμόδιοι Φορείς
1. Η διαχείριση του Μέτρου γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007 −2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ). Εφεξής, όπου αναφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΕΠΑΑ) θα εννοείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ).
2. Φορέας Εφαρμογής του Μέτρου είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (EYE ΠΑΑ). Εφεξής, όπου αναφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥ ΣΕΟΠΑΑ) θα εννοείται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (EYE ΠΑΑ).
3. Οργανισμός Πληρωμής είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
4. Φορείς Υλοποίησης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ή σε κάποιες περιπτώσεις μόνο Αγροτικής Οικονομίας) των Γενικών Δ/νσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειών (στο εξής ΔΑΟΚ/ΔΑΟ) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/2010). Εφεξής, όπου αναφέρονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα εννοούνται οι υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.»

2. Στο άρθρο 6, παράγραφος 2 προστίθενται νέα σημεία μετά το (η) ως εξής: «θ) Να διατηρεί ενταγμένο στο Μέτρο, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, το σύνολο του επιλέξιμου κλάδου παραγωγής που επέλεξε να εντάξει και να δηλώνει τυχόν μεταβολές του σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16 της παρούσας. ι) Να γνωστοποιεί εγκαίρως στους Φορείς Υλοποίησης μεταβολές σε στοιχεία της αίτησης ενίσχυσης και του φακέλου υποψηφιότητας που σχετίζονται με την υλοποίηση αλλά δεν αναφέρονται στην απόφαση ένταξης».

3. Στο άρθρο 6 η παράγραφος 3 αντικαθιστάται ως εξής: «3. Η εκμετάλλευση δεν πρέπει να έχει χρηματοδοτηθεί από δύο διαφορετικές Εθνικές ή Ενωσιακές πηγές για την ίδια δαπάνη. Για την αποφυγή επικαλύψεων χρηματοδότησης ενεργειών του Μέτρου 132 με άλλες δράσεις του ΠΑΑ εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12, παρ. 2, της παρούσας. Η αποφυγή επικαλύψεων χρηματοδότησης του Μέτρου 132 με άλλες δράσεις, η ευθύνη εφαρμογής των οποίων δεν ανήκει στο ΠΑΑ, π.χ. από τον Καν. (ΕΚ) 73/2009, διασφαλίζεται από την EYE ΠΑΑ σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή/και άλλες Υπηρεσίες βάσει των εκάστοτε ισχυόντων καθεστώτων».

4. Στο άρθρο 12 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως ακολούθως, και η αρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων 2−4 αλλάζει αντιστοίχως σε 3−5: «2. Δεδομένου ότι υπάρχουν κριτήρια διαχωρισμού με τον Πυλώνα 1, η EYE ΠΑΑ ζητά το σύμφωνο γνώμης της Μονάδας Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις χρηματοδότησης ενεργειών, και ενημερώνει την Γνωμοδοτική Επιτροπή για τυχόν ευρήματα».

5. Στο άρθρο 14 γίνεται αρίθμηση της μόνης παραγράφου σε πρώτη (1.) και προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «2. Η απόφαση έγκρισης πράξης τροποποιείται από την EYE ΠΑΑ κατά την πορεία υλοποίησης του Μέτρου ως συνέπεια μεταβολών στην κατάσταση των ενταγμένων δικαιούχων, όπως π.χ. λόγω ανάκλησης της έγκρισης ενός δικαιούχου.»

6. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 5 αντικαθιστάται και προστίθεται νέα παράγραφος 7. ως εξής: «5. Η μη τήρηση των όρων χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης επισύρει κυρώσεις που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. Μεταβολές των στοιχείων της απόφασης ένταξης επιτρέπονται μόνο κατόπιν τροποποίησης της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας. Δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης στις εξής περιπτώσεις: α. Μεταβολή των στοιχείων του δικαιούχου που δεν αφορούν την ταυτοποίηση του (π.χ. διεύθυνση κατοικίας, λογαριασμός τράπεζας κ.λπ.) και β. Μεταβολή του μεγέθους του ενταγμένου φυτικού/ζωικού κεφαλαίου (έκταση αγροτεμαχίων, αριθμός ζώων/μελισσοσμηνών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαλείφεται κάποιος από τους ενταγμένους κλάδους παραγωγής».
«7. Οι αποφάσεις ένταξης ή στοιχεία τους, καθώς και τυχόν ανάκληση τους βάσει του άρθρου 16, σημείο Α της παρούσας, εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) με ευθύνη της EYE ΠΑΑ».

7. Το άρθρο 16 αντικαθιστάται ως εξής:
«Άρθρο 16
Ανάκληση − Τροποποίηση αποφάσεων ένταξης
1. Η απόφαση ένταξης στην πορεία υλοποίησης της, δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί με ευθύνη του φορέα που την εξέδωσε, ως ακολούθως:
Α) Ανάκληση
Ανάκληση της απόφασης ένταξης μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του δικαιούχου ή εφόσον από τους ελέγχους προκύψουν σοβαρές παραβάσεις των όρων χορήγησης της ενίσχυσης.
Β) Τροποποίηση
Τροποποίηση της απόφασης ένταξης μπορεί να γίνει:
• Μετά από αίτηση του δικαιούχου εφόσον:
− Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Η εκμετάλλευση και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις μεταβιβασθούν σε άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της δέσμευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, εξετάζεται η επιλεξιμότητα του διαδόχου ως προς τα κριτήρια του άρθρου 10 της παρούσας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αυτό το σκοπό συνυποβάλλονται με την αίτηση.
− Σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον:
Προβλέπεται στο Μέτρο. Δεν επηρεάζονται αρνητικά οι στόχοι του Μέτρου και της αρχικής έγκρισης.
Δεν γίνεται υπέρβαση των εγκεκριμένων ορίων δαπάνης της πράξης, ετήσιου και πενταετίας. Στην περίπτωση που εκ της τροποποίησης προκύψει υπέρβαση του ορίου για την έγκριση της τροποποίησης θα τηρηθούν οι διαδικασίες V και επόμενες της υπ’ αριθμ. 8932/2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/2153/16−10−2008).
Μετά από τροποποίηση του θεσμικού ή Κανονιστικού πλαισίου και εφόσον τούτο προβλέπεται στην αρχική απόφαση ένταξης.
Χωρίς να απαιτείται έγγραφο αίτημα του δικαιούχου, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται αλλαγές που καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2049/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄/1183/9−6−2011), η οποία τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 8932/2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2153/ 16−10−2008).
2. Οι αιτήσεις τροποποίησης των αποφάσεων ένταξης που γίνονται μετά από αίτημα του δικαιούχου υποβάλλονται στους Φορείς Υλοποίησης, οι οποίοι τις διαβιβάζουν στην EYE ΠΑΑ μαζί με έγγραφη άποψη επ’ αυτών.
Η EYE ΠΑΑ, αφού εξετάσει τα ανωτέρω, προβαίνει κατά περίπτωση στην έκδοση τροποποιημένης απόφασης έγκρισης ή έγγραφης ενημέρωσης απόρριψης, με υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα.
3. Για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ανάγκη τροποποίησης χωρίς αίτημα του δικαιούχου, η EYE ΠΑΑ προβαίνει στην έκδοση τροποποιημένης απόφασης έγκρισης, με υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα.
4. Οι υπογεγραμμένες αποφάσεις/απαντήσεις αποστέλλονται στους δικαιούχους και κοινοποιούνται στους αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης, τα δε τροποποιημένα στοιχεία τους εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα, καθώς και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), με ευθύνη της EYE ΠΑΑ.
5. Η μη αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης δύναται να οδηγήσει ακόμη και σε ανάκληση της απόφασης ένταξης, ή και σε επιβολή πρόσθετων κυρώσεων».

8. Στο άρθρο 17 η παράγραφος 3 αντικαθιστάται ως εξής: «3. Με βάση το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και συνυπολογίζοντας την υποβαλλόμενη αίτηση πληρωμής του Άρθρου 18, τους ελέγχους του Άρθρου 19 και τυχόν κυρώσεις, προκύπτει το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο δικαιούχο».

9. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθιστάται ως εξής: «1. Μετά την ολοκλήρωση των ετησίων δεσμεύσεων του και εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται κάθε φορά σε σχετική ανακοίνωση της EYE ΠΑΑ, ο δικαιούχος υποβάλλει στους Φορείς Υλοποίησης:
Ι. Αίτηση πληρωμής.
II. Εξοφλημένα παραστατικά δαπανών.
III. Βεβαίωση Πιστοποιητικού Οργανισμού/Φορέα.
IV. Για την περίπτωση της βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας από το 3ο έτος υλοποίησης και μέχρι τη λήξη της περιόδου δέσμευσης: Έγγραφο πιστοποίησης προϊόντος ή Αποδεικτικό Έγγραφο για την επιχείρηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XII του Καν. (ΕΚ) 889/2008), εκτός τεκμηριωμένης περίπτωσης μηδενικής παραγωγής.
Λεπτομέρειες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα ορίζονται στον Οδηγό Εφαρμογής».

10. Στο άρθρο 19, οι δύο τελευταίες παράγραφοι αντικαθιστώνται ως εξής: «3. Επί των δημοσιοποιημένων καταστάσεων οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από την EYE ΠΑΑ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την EYE ΠΑΑ, η οποία ενημερώνει για το αποτέλεσμα το δικαιούχο, τον ενιστάμενο εφόσον δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, καθώς και το Φορέα Υλοποίησης για τις ενέργειες του».
«4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαιρούνται οι δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας όπως αυτές θα καθορίζονται στην Πρόσκληση».

11. Στο άρθρο 20, το σημείο (β) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Στην υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ φακέλου πληρωμής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες και εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κοινοποίηση στην EYE ΠΑΑ μόνο της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής των δικαιούχων με την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης».

12. Το άρθρο 21 αντικαθιστάται ως εξής:
«Άρθρο 21
Πληρωμή δικαιούχων
1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην πληρωμή των δικαιούχων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται με την κατάθεση του καταβλητέου ποσού στον προσωπικό τους λογαριασμό. Με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι εντολές πληρωμής καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ.
2. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η εκχώρηση της ενίσχυσης.
3. Μετά το τέλος της πενταετίας, ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τα παραστατικά που αφορούν τη συμμετοχή του στο Μέτρο για τρία έτη από την τελευταία πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΚ) 885/2006».

13. Στο άρθρο 22, οι περιπτώσεις Ι και II τροποποιούνται ως εξής:
− Στην περίπτωση Ι, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, χωρίς ο δικαιούχος να ενημερώσει τους Φορείς Υλοποίησης για την πορεία του έργου, τους λόγους της καθυστέρησης υλοποίησης και να αιτηθεί παράταση δεόντως αιτιολογημένη, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις καθίστανται αμέσως απαιτητές στο σύνολό τους, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας».
− Στην περίπτωση ΙΙ, στο πρώτο σημείο (Μη τήρηση των απαιτήσεων των Κοινοτικών (Βιολογική Παραγωγή) και Εθνικών συστημάτων ποιότητας (AGRO 2 και AGRO 3)) προστίθεται το εξής κείμενο στο τέλος της παραγράφου: «Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν σε περίπτωση που:
από την ετήσια βεβαίωση δεν προκύπτει η ένταξη του συνόλου του κλάδου παραγωγής,
από το 3ο έτος υλοποίησης και μετά δεν υποβάλλεται το έγγραφο πιστοποίησης, σύμφωνα με το σημείο V της παραγράφου 1 του άρθρου 18».

14. Το άρθρο 24 αντικαθιστάται ως εξής:
«Άρθρο 24
Ανάκτηση ενισχύσεων
Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μία συγκεκριμένη περίοδο συμψηφίζονται με τα δικαιούμενα ποσά επόμενων περιόδων από το ίδιο ή άλλο Μέτρο ή καθεστώς ενισχύσεων και σε περιπτώσεις που τα ποσά δεν επαρκούν θα επιστρέφονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Ενότητα III, ΜΕΡΟΣ IX, ΙΧ.2. της υπ’ αριθμ. 8932/2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/2153/16−10−2008), όπως ισχύει κάθε φορά.»

15. Στο Παράρτημα Ι τροποποιούνται οι εξής Ορισμοί:
• Γεωργός
Ο ορισμός αντικαθιστάται ως εξής: «Γεωργός νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης από την οποία αντλεί τουλάχιστον το 25% των συνολικών του εισοδημάτων. Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού δεν είναι γεωργοί για τους σκοπούς του Μέτρου».
• Γεωργική εκμετάλλευση
Από τον ορισμό διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο: «Σε επίπεδο συζύγων η εκμετάλλευση θεωρείται ενιαία κι αδιαίρετη (οικογενειακή εκμετάλλευση)».
• Κλάδος παραγωγής
Ο ορισμός αντικαθιστάται ως εξής: «Κλάδος παραγωγής είναι η συνολική έκταση που καταλαμβάνεται από την ίδια καλλιέργεια για τον ίδιο σκοπό, καθώς και το σύνολο των παραγωγικών ζώων του ίδιου είδους που εκτρέφονται στην εκμετάλλευση για τον ίδιο σκοπό π.χ. ελιά ελαιοποιήσιμη, γαλακτοπαραγωγές αγελάδες κτλ.»

16. Στο Παράρτημα ΙΙ, παράγραφοι Α) Βιολογική Παραγωγή και Β) AGRO 2, η 2η παύλα αντικαθιστάται ως εξής: «− Δημητριακά, εφόσον προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή».
Για περισσότερα, δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε pdf μορφή, εδώ:

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου