14 Αυγ 2013

Η γούνα αντιστέκεται στην κρίση.

Η υψηλή διεθνής ζήτηση για είδη πολυτελείας, σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο παραγωγής και τη συγκράτηση των τιμών των εισαγόμενων γουνοδερμάτων, οδήγησαν το 2012, παρά την κρίση, σε θεαματική άνοδο των πωλήσεων και των κερδών της ελληνικής βιομηχανίας γούνινων ενδυμάτων και επεξεργασίας γούνας. Η ανοδική πορεία του τομέα συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος, μολονότι υπονομεύεται από την αλματώδη άνοδο των τιμών των γουνοδερμάτων, που εισάγονται από χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το πρώτο εξάμηνο του 2013 η παραγωγή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και συναφών ειδών από γουνόδερμα, πλην των καλυμμάτων κεφαλής, αυξήθηκε κατά 14,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012, ενώ και το 2012, σε ετήσια βάση, είχε αυξηθεί με ρυθμό άνω του 10% σε σχέση με το 2011. Η διεύρυνση της παραγωγής συνοδεύεται από αύξηση του όγκου των εξαγωγών γούνινων ενδυμάτων και συναφών προϊόντων κυρίως στη Ρωσία, που απορροφά είτε απευθείας είτε μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής, που είναι συγκεντρωμένη, σχεδόν στο σύνολό της, στους νομούς της Καστοριάς και της Κοζάνης.
Ωστόσο η αύξηση των τιμών των γουνοδερμάτων στις επίσημες δημοπρασίες το 2013, η οποία κυμαίνεται ανάλογα με το προϊόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών των εταιρειών του τομέα, μεταξύ 100% - 150%, σε συνδυασμό με τη στενότητα και το υψηλό κόστος πρόσκτησης τραπεζικών κεφαλαίων, επιδεινώνουν την ανταγωνιστική θέση του ελληνικού τομέα γούνας, έναντι του κυρίαρχου παγκοσμίως τομέα της Κίνας. Σε βραχυπρόθεσμη βάση ευνοούνται μόνο οι επιχειρήσεις που «έκλεισαν» την οικονομική χρήση 2012 με υψηλά αποθέματα πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων, γεγονός σύνηθες στον τομέα, λόγω των απαιτήσεων που προκαλεί η διεθνώς εκτεταμένη παραοικονομία, που χαρακτηρίζει την αγορά γούνας. Ο τομέας εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, αυξημένα κατά 22% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (18,8 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 12% των συνολικών εσόδων του (10,8% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 9% και βελτίωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα (16,2% το 2012, από 15,0% το 2011).

ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η βελτίωση των κερδών σε λειτουργικό επίπεδο, που οδήγησε τελικώς σε αυξημένα καθαρά κέρδη, οφείλεται στην άνοδο των πωλήσεων και τη διεύρυνση του μεικτού περιθωρίου, η οποία πιθανότατα συνδέεται όχι μόνο με τη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, αλλά και με την προσπάθεια των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση του τεχνολογικού επιπέδου τους και την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων, ικανών να αποσπάσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην ιδιαιτέρως ευμετάβλητη, λόγω των απότομων μεταβολών των τιμών των πρώτων υλών και της ζήτησης, παγκόσμια αγορά γουναρικών. Η αύξηση αυτή εξουδετέρωσε την επιβάρυνση του χρηματοδοτικού κόστους. Οι συνολικές πωλήσεις 33 ΑΕ και ΕΠΕ βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 156,3 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 13,5 εκατ. ευρώ (+9%). Μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν οι δέκα από τις 33 επιχειρήσεις (30% του συνόλου), καθώς οι υπόλοιπες 23 (70%) τις αύξησαν.
Οι 33 αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 225 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:
- Μικτά κέρδη 25,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% (+4 εκατ. ευρώ).
- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 18,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% (+3,4 εκατ. ευρώ).
- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 12,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% (+3,2 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,8% το 2011.
- Κέρδη προ φόρων 7,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 123% σε ποσοστό και κατά 4,2 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 3,4 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,4% το 2011.
- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 147% σε ποσοστό και κατά 3,3 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,6% το 2011.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν πάντως, οριακά έστω, οι 27 από τις 33 επιχειρήσεις (82% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες έξι (18% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 33 επιχειρήσεων (90,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν το 2012 κατά 10% (+8 εκατ. ευρώ), λόγω της βελτιωμένης κερδοφορίας και της παράλληλης λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, σε συνθήκες αύξησης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (225,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 8% (+17,4 εκατ. ευρώ). Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκε σε 40,2% το 2012, από 39,7% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (135,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 7,5% (+9,4 εκατ. ευρώ), με παράλληλη μείωση όμως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, που περιορίζει την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Οριακή άνοδο παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό των επιχειρήσεων. Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται κυρίως με την εκτροφή γουνοφόρων ζώων και την επεξεργασία (βαφή κ.λπ.) γούνας ή και οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε καθαρά εμπορικές δραστηριότητες.
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 33 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθε σε 8,3% το 2012, από 7,4% έναν χρόνο πριν.Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου