30 Οκτ 2013

Πληρωμή χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα για τους Νέους Αγρότες.

Καταργείται η υποχρέωση της προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ για τους Νέους Αγρότες, που κάνουν αίτηση να πληρωθούν τη δεύτερη και την τρίτη δόση της ενίσχυσης μέσω του προγράμματος 112 (προκήρυξη 2008).


Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ειδικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Ιατρίδη, που δημοσιεύθηκε
στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια,  οι δικαιούχοι που κλείνουν είτε τριετία είτε πενταετία πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ, εάν δεν υπάρχει ήδη στον φάκελό τους.
Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι: «Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης Ασφαλιστικής Ενημερότητας και ορίζεται ως απαιτούμενο παραστατικό τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της τριετίας και της πενταετίας αντίστοιχα, η βεβαίωση ασφάλισης του ΟΓΑ».

Μεταξύ άλλων ότι παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου οποτεδήποτε και μέχρι το 4ο έτος από την ημερομηνία έκδοσης της τελικής ισχύουσας ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης (όχι της ανακληθείσας) ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ημερομηνία ισχύος της μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει παρέλθει η μέγιστη χρονική διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, που είναι πέντε χρόνια από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης έγκρισης πράξης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του κ. Ιατρίδη, ισχύουν τα εξής:

- Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου οποτεδήποτε και μέχρι το 4ο έτος από την ημερομηνία έκδοσης της τελικής ισχύουσας ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης (όχι της ανακληθείσας) ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ημερομηνία ισχύος της μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει παρέλθει η μέγιστη χρονική διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, που είναι πέντε χρόνια από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης έγκρισης πράξης.

- Ορίζεται ως απαιτούμενο παραστατικό τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της τριετίας η Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης. Η πληρωμή της β’ δόσης της ενίσχυσης πραγματοποιείται εφόσον κατά το χρόνο αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης δεν έχει λήξει η ισχύς της Προσωρινής Άδειας Εγκατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση, η εν λόγω πληρωμή θα πραγματοποιηθεί όταν προσκομισθεί η Οριστική Άδεια Εγκατάστασης.

- Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης Ασφαλιστικής Ενημερότητας και ορίζεται ως απαιτούμενο παραστατικό τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της τριετίας και της πενταετίας αντίστοιχα, η βεβαίωση ασφάλισης του ΟΓΑ. Διευκρινίζεται ότι μέχρι την τροποποίηση της περίπτωσης 5vi στο Έντυπο Λ_1(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) της σχετικής με τη διαδικασία πληρωμής 2ης ή/και 3ης δόσης του Μέτρου 112 Εγκυκλίου Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ από «Ασφαλιστική Ενημερότητα ΟΓΑ» σε «Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ», η σχετική ένδειξη δεν θα συμπληρώνεται. Στις παρατηρήσεις θα καταχωρείται ότι «Υπάρχει στο φάκελο του δικαιούχου Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ όπως προβλέπεται από τις παρ. 3 και 4 του Άρθρου 27 της αρ. 17371/20-11-2008 (704/2008) ΚΥΑ».

- Παρέχεται η δυνατότητα επανυπολογισμού του ύψους ενίσχυσης και τροποποίησης της απόφασης έγκρισης πράξης από τον Φορέα Εφαρμογής για του δικαιούχους, που εντάχθηκαν σε περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχαν επιλαχόντες, οι οποίοι: α) δεν επιτυγχάνουν εντός της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου ή β) δεν διατηρούν στη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων, τους στόχους άνω των ελαχίστων υποχρεωτικών για τους οποίους έχουν δεσμευτεί και οι οποίοι έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της βαθμολογίας ή του ύψους ενίσχυσης, αλλά επιτυγχάνουν τους ελάχιστους υποχρεωτικούς στόχους του προγράμματος, ή/και δικαιολογημένα αλλάζουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Συνεπώς, οι δικαιούχοι της 1ης περιόδου (2009) του προγράμματος (κατά την οποία δεν υπήρχαν επιλαχόντες), οι οποίοι σε οποιοδήποτε έτος των 10ετών υποχρεώσεών τους i): είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους 1 ΜΑΕ και ii) εισοδήματος μεγαλυτέρου του 80% του εισοδήματος αναφοράς.

θεωρείται ότι δεν αθετούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για το συγκεκριμένο έτος. Επισημαίνεται ότι αποτελεί αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων η μη επίτευξη μέχρι και τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, της βελτίωσης του εισοδήματος κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Αλεξανδρής ΠέτροςΠηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου