31 Μαΐ 2013

Πρεμιέρα για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών της τράπεζας Πειραιώς.

Έναν πυρήνα νέων αγροτών που θα δρουν ως επιχειρηματίες ακολουθώντας τις αρχές της υπεύθυνης γεωργίας με σεβασμό στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους, το οποίο τίθεται άμεσα σε εφαρμογή και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., μέλος του Ομίλου Πειραιώς.


Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα ασχοληθούν προσωπικά με τη γη που θα τους παραχωρηθεί και θα τη χρησιμοποιήσουν για το σκοπό που τους δόθηκε.
Σκοπός του προγράμματος, όπως έχει γράψει ξανά η Agrenda, είναι η διάθεση 5.000 στρεμμάτων γης σε ολόκληρη τη χώρα, σε νέους κάτω των 35 ετών, που επιθυμούν να μπουν δυναμικά στον αγροτικό χώρο υιοθετώντας πρακτικές υπεύθυνης γεωργίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Η διάθεση της γης θα γίνει στα πλαίσια ενός προσεκτικά σχεδιασμένου προγράμματος, που υποστηρίζει τον αγρότη, παρέχοντάς του την απαραίτητη εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης καθώς και την εξασφάλιση της διάθεσης της παραγωγής.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

- Για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις του από 1-15/6/2013.

● Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα ασχοληθούν προσωπικά με τη γη που θα τους παραχωρηθεί  και θα τη χρησιμοποιήσουν για το σκοπό που τους δόθηκε.

- Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους έως 35 χρονών, που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1978 - 1995.
- Όλοι οι αιτούντες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Απολυτήριο Γυμνασίου), ενώ οι άντρες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

- Από το πρόγραμμα εξαιρούνται: οι ενδιαφερόμενοι, που κατά το 2011 (οικονομικό έτος 2012) είχαν οικογενειακό εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ,  όσοι διαθέτουν ιδιόκτητα εκμεταλλεύσιμα αγροτεμάχια που υπερβαίνουν συνολικά τα 30 στρέμματα.

- Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να καταθέσει μόνο μια αίτηση συμμετοχής. Με την αίτηση, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αιτηθεί την παραχώρηση αγροτεμαχίων σε δύο Δήμους υποχρεωτικά.

- Εφόσον επιλεγούν, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος από την εταιρία Εξέλιξη ΑΕ, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς.

- Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαμορφώσουν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για την προτεινόμενη αγροτική εκμετάλλευση. 

- Εξειδικευμένα στελέχη θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες στην επιλογή της καλλιέργειας με βάση τις δυνατότητες κάθε συγκεκριμένης περιοχής και τις ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά των προϊόντων (μορφολογία, σύσταση εδάφους, κλιματικές συνθήκες, ζήτηση προϊόντων, δυνατότητα διοχέτευσης στην εγχώρια αγορά, προοπτικές εξαγωγών κ.λπ.).

- Κάθε πρόσωπο, στο οποίο θα παραχωρηθεί τμήμα αγροτικής έκτασης στο πλαίσιο του προγράμματος, θα λάβει χρηματοδότηση βάσει χρηματοδοτικού προϊόντος, που θα σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό από την Τράπεζα Πειραιώς.

- Τέλος, για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται στην απορρόφηση των προϊόντων τους για τα 3 πρώτα χρόνια παραγωγής με βάση εργαλεία συμβολαιακής γεωργίας ή άλλες πρόσφορες πρακτικές.

Η διαδικασία επιλογής
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια καθώς και τα προσόντα κάθε ενδιαφερομένου, όπως είναι ενδεικτικά: η εντοπιότητα, το διαθέσιμο εισόδημα , η επαγγελματική εμπειρία, το αντικείμενο σπουδών του ενδιαφερόμενου και η εμπειρία σχετικά με την αγροτική παραγωγή.

 Η αρχική αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα στηριχθεί σε 2 άξονες: α. Στην αξιολόγηση των κριτηρίων για κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την ηλεκτρονική αίτηση και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. β. Στη συνέντευξη αξιολόγησης που θα ακολουθήσει.

Η οριστική επιλογή των συμμετεχόντων, στους οποίους θα παραχωρηθούν αγροτεμάχια στο πλαίσιο του προγράμματος, θα βασιστεί: α. Στην επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα υλοποιηθούν από την εταιρία Εξέλιξη ΑΕ. β. Στο επιχειρηματικό πλάνο που θα παρουσιαστεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη ή ηλεκτρονικά στο mail info@excelixi.org


Εξέλιξη ΑΕ

Το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας Εξέλιξη ΑΕ, που υλοποιεί το Πρόγραµµα είναι ο µετασχηµατισµός της εταιρείας ATExcelixi, που ενσωµάτωσε ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς από τα τέλη Ιανουαρίου 2013, µε στόχο να την καταστήσει έναν από τους βασικούς πυλώνες, που θα αξιοποιήσει για την αποτελεσµατική υποστήριξη της βιώσιµης επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας.Κύριος στόχος της Εξέλιξης είναι να καταστεί κοιτίδα ενεργής και συστηµατικής προώθησης της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας και της βιώσιµης ανάπτυξης µε την αξιοποίηση επιχειρηµατικών δικτύων, συνεργειών, συµπληρωµατικών υπηρεσιών, χρηµατοδοτικών εργαλείων, πιστοποιηµένων προτύπων και καινοτόµων µοντέλων.
 
Η Εξέλιξη ΑΕ, έχοντας  τη διαχείριση ενός άρτιου και πλήρως εξοπλισµένου συνεδριακού κέντρου, καθώς και του ιστορικού ξενοδοχείου «Καστρί» εστιάζει τις δραστηριότητές της στους  επιχειρηµατικούς άξονες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης,  των συµβουλευτικών υπηρεσιών διαχέοντας την τεχνογνωσία του Οµίλου Πειραιώς, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, καθώς και της αξιοποίησης των υποδοµών του συνεδριακού κέντρου.

Πανάγος Γιάννης


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου