21 Ιουν 2013

Όχι στην άδεια εμπορίας για τις εισαγωγές φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από την Commission.

Την κατάργηση της υποχρέωσης κατοχής άδειας εμπορίας για κάθε πρόσωπο που εισάγει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό από άλλο κράτος μέλος ζήτησε, στις 20 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα, θεωρώντας ως μη ικανοποιητικά τα επιχειρήματα της πρόληψης φύτευσης μολυσμένου υλικού και, ως εκ τούτου, την εξασφάλιση της προστασίας της υγείας των φυτών.
Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης έχει ως εξής:


Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία παραβιάζει το άρθρο 34 ΣΛΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων απαιτώντας από κάθε πρόσωπο που εισάγει φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό από άλλο κράτος μέλος να έχει στην κατοχή του άδεια εμπορίας.

Πρέπει να πληρούνται ορισμένοι περιοριστικοί όροι προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η απαίτηση ισχύει τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους επαγγελματίες χρήστες.

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι στόχος είναι να προληφθεί η φύτευση μολυσμένου υλικού και, ως εκ τούτου, να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των φυτών. Ωστόσο, τα επιχειρήματα που προέβαλαν οι ελληνικές αρχές δεν κρίθηκαν ικανοποιητικά διότι δεν αντιμετωπίζουν τον πυρήνα των ανησυχιών της Επιτροπής, δηλαδή τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια εμπορίας.

Κανένα από αυτά δεν θεωρείται σχετικό με τον στόχο της προστασίας της υγείας των φυτών στην περίπτωση των προσώπων που αγοράζουν πολλαπλασιαστικό υλικό για επαγγελματική χρήση. Στην περίπτωση των ιδιωτών, η απαίτηση για τη χορήγηση άδειας εμπορίας αυτή καθεαυτή θεωρείται δυσανάλογη.

Όπως σημειώνεται, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της Ένωσης.

(για περισσότερες πληροφορίες: F. Vincent - τηλ. +32 2 2987166 - κινητό +32 498 98 987166)


Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου