22 Απρ 2013

«Γκάζι» για την νέα ΚΑΠ μέχρι τον Ιούνιο από τους υπουργούς γεωργίας της Ε.Ε.


Ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα 2014 – 20, θα έχουν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. που συνεδριάζουν σήμερα, Δευτέρα 22 Απριλίου, στο Λουξεμβούργο.
Πρόκειται για τριμερείς διαπραγματεύσεις, που γίνονται στα πλαίσια νέας τακτικής διαδικασίας δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
του Συμβουλίου των υπουργών και του Ευρωκοινοβουλίου. Μετά την έκδοση σχετικών διαπραγματευτικών εντολών από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αντιστοίχως στις 19 και στις 13 Μαρτίου), έχουν πραγματοποιηθεί
έξι τριμερείς από τα τρία θεσμικά όργανα, από 30 συνολικά που προβλέπονται για αυτή την τελική φάση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ο κοινός στόχος είναι να επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2013, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη έγκριση των οριστικών νομοθετικών κειμένων - ως συμφωνία σε 1η ανάγνωση το φθινόπωρο.

Αναλυτικότερα, οι υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με την έκβαση των πρώτων τριμερών διαλόγων σχετικά με τα τέσσερα βασικά κείμενα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Οκτώβριο του 2011:
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής . Το εν λόγω σχέδιο κανονισμού αποσκοπεί στην καλύτερη υποστήριξη των στόχων για συγκεκριμένες δράσεις, χώρους ή δικαιούχους, καθώς και στο να ανοίξει το δρόμο για τη σύγκλιση του επιπέδου στήριξης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ περιοχών κάθε κράτους.
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ). Η ενιαία ΚΟΑ αποσκοπεί στον εξορθολογισμό, την επέκταση και την απλούστευση των ισχυουσών διατάξεων για τη δημόσια παρέμβαση, την ιδιωτική αποθεματοποίηση, τα έκτακτα ή επείγοντα μέτρα, τις ενισχύσεις σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και στο να διευκολύνει τη συνεργασία μέσω παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων.
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) . Το σχέδιο κανονισμού για την αγροτική ανάπτυξη καλύπτει εθελοντικά μέτρα, προσαρμοσμένα στις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη καταρτίζουν και συγχρηματοδοτούν πολυετή προγράμματα μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο, σε συνεργασία με την ΕΕ.
για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής . Ο οριζόντιος κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις δαπάνες, το σύστημα γεωργικών συμβουλών, τη διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη, το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης και την εκκαθάριση των λογαριασμών

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης ΚΓΠ μεταβατικά μέτρα για το έτος 2014 (Βλ. «κάθε άλλη επιχείρηση").

Μεταβατικά μέτρα για το 2014

Το αρχικό σχέδιο της μεταρρύθμισης προέβλεπε την πλήρη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), στις 7 και 8 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο των υπουργών ψήφισαν τις θέσεις τους σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ τον προηγούμενο Μάρτιο. Το αποτέλεσμα ήταν οι τριμερείς διάλογοι να ξεκινήσουν τον τρέχοντα Απρίλιο και πλέον μένει πολύ λίγος χρόνος για να αποφασιστούν τα α νέα μέτρα εγκαίρως.

Πλέον η νέα αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι η 1ηΙανουαρίου 2015 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 18 Απριλίου μεταβατικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν οι ισχύουσες διατάξεις της ΚΑΠ να επεκταθεί για το 2014, για τις οποίες οι υπουργοί θα έχουν μια πρώτη ενημέρωση από τον Επίτροπο για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη Dacian Cioloş.

Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Το σημερινό απόγευμα θα είναι αφιερωμένο σε θέματα αλιείας και το Συμβούλιο, παρουσία της Επιτρόπου Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας Μαρίας Δαμανάκη, θα πραγματοποιήσει δημόσια συζήτηση για τα αποτελέσματα των πρώτων αντίστοιχων τριμερών διαλόγων σχετικά με δύο προτάσεις στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής ( δείτε σχετικά 7959/13 ):

Επίσης, η Επιτροπος Δαμανάκη θα παρουσιάσει στους υπουργούς την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το «Σχέδιο δράσης για την προστασία των θαλάσσιων πτηνών από τα αλιευτικά εργαλεία» (δείτε σχετικά IP/12/1222 IP/12/1222  )

Τέλος, κατόπιν αιτήματος της Ισπανία, η Επιτροπή θα ενημερώσει το Συμβούλιο για την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Μαρόκο και για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαυριτανία.

Στέφανος Παπαπολυμέρου

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου