31 Αυγ 2012

Βιοαέριο με ενέργεια από τη φάρμα.


Ήρθε και στην Ελλάδα η τεχνολογία που θα αξιοποιήσει την κοπριά

Οι πιο βασικές κατηγορίες βιομάζας που χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές μονάδες βιοαερίου είναι στερεή και υδαρής κοπριά, γεωργικά υπολείμματα και υποπροϊόντα.
 Αναπτυσσόμενη είναι η αγορά βιοαερίου στην Ελλάδα. Το θεωρητικό δυναμικό του βιοαερίου είναι πολύ υψηλό, ειδικά σε ό,τι αφορά τα οργανικά και κτηνοτροφικά απόβλητα. Η χρήση του στις περισσότερες από τς υπάρχουσες εγκαταστάσεις, καλύπτει κυρίως θερμικές ανάγκες. Για το έτος 2008 η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ανήλθε σε 39,4 MW (40,8 MW το Δεκέμβριο 2010) και η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 176,7 GWh (στοιχεία ΔΕΣΜΗΕ).


Σε εφαρμογή έχει μπει ήδη το διακρατικό πρόγραμμα «BiogasIN», το οποίο μελετά τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, χρησιμοποιώντας το 100% του διαθέσιμου δυναμικού κοπριάς στις τέσσερις περιοχές, το βιοαέριο μπορεί να δώσει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

● Ετήσια εξοικονόμηση περίπου 588 kt εκπομπών CO2 ή 0,92% των εθνικών εκπομπών για το 2008.
● Συνεισφορά σε ποσοστό 0,8% του εθνικού στόχου των ΑΠΕ για το 2020 και σε ποσοστό 3% του εθνικού στόχου για τη βιομάζα/βιοαέριο. Το θεωρητικό δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής στις επιλεγμένες περιοχές μπορεί να καλύψει περισσότερο από το 70% του στόχου για το βιοαέριο το έτος 2020 (895 GWh).
● Συνολική εγκαταστημένη ισχύς περίπου 28 MW επενδυτικού κόστους 87 εκατ. ευρώ.
● Περίπου 55 νέες μικρές μονάδες βιοαερίου (0,5 MW η κάθε μία) που δημιουργούν 87-526 νέες θέσεις εργασίας.
● Εξοικονόμηση περίπου 44.031 t/έτος συμβατικών λιπασμάτων αξίας 12.737.233 ευρώ/έτος.
● Κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών 48.061 νοικοκυριών από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το βιοαέριο σε μονάδες συμπαραγωγής.

Βασικά στοιχεία
Το βιοαέριο είναι ένα μείγμα από μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο και υδρόθειο. Το επιθυμητό συστατικό είναι το μεθάνιο. Αλλά η ακριβής σύστασή του ποικίλλει ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη για την παραγωγή του και άλλες παραμέτρους, όπως, η θερμοκρασία και η οξύτητα του υποστρώματος. Βιοαέριο παράγεται από την Αναερόβια Χώνευση (ΑΧ) (ζύμωση), που σημαίνει ότι η βιομάζα μετατρέπεται σε βιοαέριο από μικροοργανισμούς απουσία οξυγόνου.

Η διεργασία της ΑΧ είναι κοινή σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα, όπως τα ιζήματα των θαλασσών ή το στομάχι των μηρυκαστικών. Η ΑΧ είναι μια βιοχημική διαδικασία κατά την οποία η οργανική υλη αποσυντίθεται από ποικίλους μικροοργανισμούς. Αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορούν να επιζήσουν μόνο κάτω από αναερόβιες συνθήκες και την απουσία φωτός. Για το λόγο αυτό, η ΑΧ συνήθως λαμβάνει χώρα σε χωνευτές, ειδικά σχεδιασμένους για το σκοπό αυτό. Οι χωνευτές βιοαερίου είναι ερμητικά μονωμένοι από το οξυγόνο και το φως. Μετά την πλήρωση του χωνευτή με την πρώτη ύλη, δύο κύρια προϊόντα παράγονται από την αναερόβια χώνευση, βιοαέριο και χωνεμένο υπόλειμμα.
Το βιοαέριο που παράγεται κατά τη διάρκεια της ΑΧ απομακρύνεται από το χωνευτή και οδηγείται σε περαιτέρω επεξεργασία. Το βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού. Το αναβαθμισμένο βιοαέριο (βιομεθάνιο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο οχημάτων ή να διατεθεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου ως υποκατάστατό του.

Το χωνεμένο υπόλειμμα
Είναι η βιομάζα που απομένει μετά την ΑΧ. Ανάλογα με την πρώτη ύλη αποτελείται από περισσότερο υγρό ή στερεό τμήμα. Το χωνεμένο υπόλειμμα είναι ένα εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό και παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα συγκρινόμενο με την αρχική πρώτη ύλη. Λόγω της αναερόβιας χώνευσης, οι οσμές του υπολείμματος είναι κατά πολύ μειωμένες και τα θρεπτικά στοιχεία του για την ανάπτυξη των φυτών είναι βελτιωμένα, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα εξαιρετικό οργανικό εδαφοβελτωτικό.

Γενικά, στους χωνευτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά βιοαποικοδομήσιμα υλικά. Οι πιο βασικές κατηγορίες βιομάζας που χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές μονάδες βιοαερίου είναι στερεή και υδαρής κοπριά, γεωργικά υπολείμματα και υποπροϊόντα, οργανικά απόβλητα από αγροτοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων που μπορούν να υποστούν χώνευση, οργανικό κλάσμα των αστικών αποβλήτων και των υπολειμμάτων εστίασης, λυματολάσπη, καθώς και ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ καλαμπόκι, σόργο, τριφύλλι).

Πηγή: Γεωπονικός Σύλλογος Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου