16 Ιαν 2012

Τι πρέπει να καταθέσετε μαζί με την αίτηση για τα ΠΣΕΑ του 2009.


Από τις 12 Ιανουαρίου ο ΕΛΓΑ δέχεται αιτήσεις για ενίσχυση μέσω του προγράμματος ΠΣΕΑ του 2009, για όσους παραγωγούς επλήγησαν από θεομηνίες και άλλα μη ασφαλιζόμενα από τον Οργανισμό αίτια εκείνη τη χρονιά.

Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 50%.
Διαβάστε ακόμα
Στις 22 Δεκεμβρίου αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ για ΠΣΕΑ
Προϋπόθεση για να κάνει κάποιος αίτηση και να πάρει την αποζημίωση/ενίσχυση που δικαιούται είναι να είχε αναγγείλει τη ζημιά εκείνη την περίοδο και να έχει ενημερωθεί ότι για το συγκεκριμένο αίτιο θα αποζημιωθεί μέσω. Για παράδειγμα οι επιτραπέζιες ελιές, που
επλήγησαν από παγετό στο τέλος του 2009 και η τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κατερίνα Μπατζελή, είχε υποσχεθεί κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις, αλλά μετά υπαναχώρησε και ενέταξε το πρόβλημα στα ΠΣΕΑ, θα αποζημιωθούν τώρα. Βέβαια, η προϋπόθεση – σε όλα τα ΠΣΕΑ – είναι να έχει προχωρήσει ο παραγωγός σε επαναφύτευση του φυτικού κεφαλαίου που είχε χάσει λόγω της θεομηνίας ή στην επαναγορά του ζωικού κεφαλαίου αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι έχει στην κατοχή του τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς.
Ο ΕΛΓΑ από την πλευρά του υπολογίζει ένα μέγιστο ποσό μέχρι το οποίο αποζημιώνει τον παραγωγό, τόσο για το φυτικό κεφάλαιο (π.χ. 10 δενδρύλλια ελιές), καθώς και το κόστος της επιπλέον εργασίας που απαιτείται για την επαναφύτευσή του. Τα ποσά αυτά φαίνονται ανά είδος καλλιέργειας και ζώου στον πίνακα της απόφασης που δημοσιεύει το Agronews (ΦΕΚ Β΄ 3051/2011). Στην ίδια απόφαση φαίνεται ποιοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης (π.χ. ο κάτοχος της αγροτικής εκμετάλλευσης τη μέρα που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο), καθώς και άλλες λεπτομέρειες.
Με ανακοίνωσή του, ο ΕΛΓΑ ζητά και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Για την ορθότητα εισαγωγής των προσωπικών στοιχείων του παραγωγού προσκομίζεται φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του Τραπεζικού Βιβλιαρίου. Η οικονομική ενίσχυση κατατίθεται απευθείας στην Τράπεζα, σε λογαριασμό του δικαιούχου. Για την αποφυγή λαθών θα υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου, στο λογαριασμό του οποίου ο παραγωγός δηλώνει ότι θέλει να κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης.
3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. εφόσον υπάρχει. Αντίγραφο της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ο.Γ.Α.,εφόσον υπάρχει από όπου αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., καθώς και φωτοαντίγραφο της σελίδας θεώρησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο θα προσκομίζεται η σχετική Βεβαίωση του Ο.Γ.Α.
4. Φωτοαντίγραφο των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1). Για τον έλεγχο του εισοδήματος (γεωργικού, ατομικού εξωγεωργικού και συνολικού οικογενειακού) χρησιμοποιούνται τα επίσημα φορολογικά στοιχεία και ειδικότερα το αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2010 που αφορά εισοδήματα του έτους 2009 ή εφόσον κρίνεται απαραίτητο και άλλων ετών, κατά περίπτωση. Εάν ο παραγωγός δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, πρέπει να προσκομίσει σχετικό παραστατικό (υπεύθυνη δήλωση) με σφραγίδα από την αρμόδια ΔΟΥ, ότι «παρελήφθη όμοιο» και όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του παραγωγού
5. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας. Το εκκαθαριστικό της Εφορίας του αντίστοιχου οικονομικού έτους (2010) και κατά περίπτωση και εφόσον χρειάζεται και άλλων ετών, για την επιβεβαίωση των αναγραφομένων στο Ε1.
6. Φωτοαντίγραφο των τίτλων κατοχής της εκμετάλλευσης. Η κατοχή της εκμετάλλευσης διαπιστώνεται με την προσκόμιση:
α) Των σχετικών νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα, συνοδευόμενοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο.
β) Της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9 και μεταγενέστερα συμπληρωματικά ή τροποποιητικά αυτού), εάν υπάρχουν.
γ) Της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2009. Σε περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης ή αγροληψίας και προκειμένου ο ενοικιαστής ή αγρολήπτης να τύχει της ενίσχυσης ανασύστασης, η μίσθωση των καλλιεργειών μπορεί να αποδεικνύεται:
Α) Με την προσκόμιση πρωτότυπων ή θεωρημένων, από τη Δ.Ο.Υ. όπου ανήκει η εκμετάλλευση, ιδιωτικών συμφωνητικών βεβαίας χρονολογίας, οπωσδήποτε με ημερομηνία μίσθωσης προγενέστερης της ζημιάς και υπολειπόμενη διάρκεια τουλάχιστον πέντε ή δέκα έτη, κατά περίπτωση.
Β) Με μακροχρόνια μισθωτήρια, διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα ετών, για τα οποία απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, και τα οποία θα συνοδεύονται από το
αντίγραφο μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
Γ) Στην περίπτωση μισθωτηρίων, όπου το μίσθωμα δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο που κάθε φορά ορίζεται αρμοδίως για την υποχρεωτική κατάθεση του μισθώματος στη ΔΟΥ (ισχύον 1.200,00 Ευρώ), θα προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και με ημερομηνία προγενέστερη της ζημιάς.
Δ) Από το έντυπο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον δηλώνεται το ποσό του ενοικίου, το οποίο αναλύεται σε συνημμένη κατάσταση και όπου αναγράφονται τα μισθούμενα αγροτεμάχια, το αντίστοιχο καταβληθέν μίσθωμα, το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού.
Ε) Με την προσκόμιση Πληρεξουσίου, με ημερομηνία προγενέστερη της ζημιάς.
ΣΤ) Με την προσκόμιση Χρησιδανείου, μόνο μεταξύ συζύγων και γονέων, τέκνων, βεβαίας χρονολογίας, με ημερομηνία προγενέστερη της ζημιάς.
Ζ) Στις περιπτώσεις καλλιεργειών όπου η μίσθωση είχε καταρτισθεί προφορικά πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, τότε η προφορική αυτή συμφωνία μπορεί να αποδεικνύεται με ένορκη βεβαίωση των συμβαλλομένων (μισθωτή και εκμισθωτή) ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκου
7. Εφαρμογή Ισχύουσας Νομοθεσίας. Θα ζητούνται κατά περίπτωση και ενδεικτικά:
- Αντίγραφο του κτηματολογίου, όπου υπάρχει.
- Αντίγραφο της Αίτησης Ενεργοποίησης Ατομικών Δικαιωμάτων, έτους ζημιάς (ή της τελευταίας αίτησης, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του έτους που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο), όπου αναγράφονται τα στοιχεία των αγροτεμαχίων για τα οποία αιτείται κρατική ενίσχυση.
- Για αμπελώνες οι παραγωγοί σταφυλιών θα προσκομίζουν Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας (όπου θα αναγράφεται ο κωδικός από το χαρτογραφικό υπόβαθρο) και όπου χρειάζεται βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι υποβάλλουν Δήλωση Εσοδείας (Δηλώσεις Συγκομιδής του έτους ζημιάς), Παραγωγής, κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1282/2001.
8. φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εφόσον χρειάζεται
9. Υπεύθυνη Δήλωση προκειμένου για αποθηκευμένα προϊόντα εξ’ αγοράς
10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
Διευκρινίσεις
Ειδικότερα, δικαιούχοι απώλειας παραγωγής, στην περίπτωση των ζημιών στην ελιά ποικιλίας Αμφίσσης, είναι μόνο οι παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας, Εύβοιας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων και Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του μέσου όρου των ετών 2006-2007-2008 και τη μεταβολή τους για το 2009, η οποία είναι 65% για την ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων και 59% για την ΠΕ Λάρισας.
Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 175.000 ευρώ για το πάγιο κεφάλαιο και σε 90.000 ευρώ για τα λοιπά, ανά δικαιούχο. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
Σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται επιλέξιμες ενισχύσεων, ποσοστό ζημιάς μέχρι 20% κατ’ είδος δεν ενισχύεται, καθόσον αποτελεί το ποσοστό της ζημιάς που βαρύνει το δικαιούχο (απαλλαγή).
Η διαπίστωση αποκατάστασης της ζημιάς θα γίνεται από υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. ή από Επιτροπή, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Κατηγορίες ενισχύσεων
Οι κρατικές ενισχύσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ήτοι:
Ι) Ενισχύσεις για:
1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου.
2. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου.
3. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου.
Οι κρατικές αυτές ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ και εφόσον έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση, σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσης.
ΙΙ) Ενισχύσεις για:
1. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση).

Ποσοστό για φυτικό κεφάλαιο
Οι παραγωγοί που το πάγιο κεφάλαιο των γεωργικών εκμεταλλεύσεών τους καταστράφηκε, σε ποσοστό κατ’ είδος, τουλάχιστον 30%, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης, της ζημιάς μειούμενης ανάλογα με την παλαιότητα για το πάγιο κεφάλαιο. Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται  σε ύψος 70%.

Ποσοστό για ζωικό κεφάλαιο
Οι γεωργοκτηνοτρόφοι που το ζωικό κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεών τους (χοίροι, πτηνά) ζημιώθηκαν, σε ποσοστό κατ’ είδος, τουλάχιστον 30%, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 80% της αξίας του Ζωικού Κεφαλαίου που ζημιώθηκε και διαπιστωμένα αντικαταστάθηκε. Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 80%. Οι δικαιούχοι δικαιούνται ενίσχυση που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος.

Ποσοστό για φυτική παραγωγή
Οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή των εκμεταλλεύσεών τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ’ είδος, τουλάχιστον 30%, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 50% της Αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής. Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 50%. Η Απωλεσθείσα Παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς επί την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου, μείον την πραγματική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση τιμή για το έτος αυτό.

Προθεσμία-πληροφορίες
Ο ΕΛ.Γ.Α  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από Πέμπτη  12 Ιανουαρίου 2012 έως και Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων  που ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος –Δεκέμβριος 2009, εκτός των τομέων της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας.
Για  πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να  στείλετε μήνυμα στις ηλεκτρονικές  διευθύνσεις m.loukidou@elga.gr και  hph41@elga.gr  ή να απευθυνθείτε  τηλεφωνικώς στο υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α της περιοχής σας.
Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα:
 Αιτήσεις στον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις του 2009.doc
Ανάθεση στον ΕΛΓΑ για ενισχύσεις ΠΣΕΑ.pdf

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου