31 Δεκ 2012

Στο "επίκεντρο" συζητήσεων η Αγροτική Ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.


Ενδιαφέροντα θέματα αναλύθηκαν στη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Αγροτική Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Σχετική ενημέρωση παρέχει μέσω του paseges.gr το στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Μιχάλης Σμύρης.
Ο κ. Peter Pascher, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης κι ενημέρωσε τα μέλη ότι τα θέματα για την ευρωπαϊκή προοπτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη  μετά το 2013 δεν θα
πρέπει να συζητηθούν διότι οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα είναι σε θέση να έρθουν στη συνάντηση.


Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο paseges.gr το στέλεχος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Μιχάλης Σμύρης: «ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στους προέδρους των τριών ομάδων εργασίας προκειμένου να  ενημερώσουν σχετικά με την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε σε  κάθε μία από αυτές».


Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε μία από τις ομάδες εργασίας πραγματοποίησε τρεις συνεδριάσεις και είχε συντάξει μία τελική έκθεση με τα θέματα που συζητήθηκαν και κάποια κοινά συμπεράσματά της .Αναλυτικότερα:

Όσον αφορά την ομάδα εργασίας για την ανταγωνιστικότητα:

Ο κ. Bertilsson παρουσίασε τα βασικά ερωτήματα που η ομάδα είχε διαμορφώσει:

ορισμός της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής κοινωνίας,
τη σημασία της κατανόησης της αγοράς,
το μέγεθος των επιχειρήσεων,
τα προβλήματα και τα καλά παραδείγματα,
τη γραφειοκρατία καθώς και
τη σημασία των κριτηρίων επιλογής για την ένταξη/υποστήριξη των δράσεων


Η ομάδα εργασίας διαμόρφωσε τις ακόλουθες προτεραιότητες
ευελιξία,
προσεγγίσεις σε επίπεδο τοπικό / περιφερειακό / κρατών -μελών,
βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά,
βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
βελτίωση της πρόσβασης σε πιστώσεις,
καινοτομία,
αειφορία,
ειδικές ανάγκες των νέων αγροτών,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών και των συνεταιρισμών  αποτελεσματικότητα των μέτρων αναφορικά με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

Η συμβουλευτική συζήτησε την έκθεση της ομάδας εργασίας, ενώ παραγωγοί υπενθύμισαν τη  σημασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας  στην παγκόσμια αγορά.


Οι ΜΚΟ υπογράμμισαν ότι είναι σημαντική η αποδοτικότητα των πόρων και η πρόσβαση στην αγορά σε όλα τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων, ενώ οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αλλαγή χρήσης της γης.


Οι ιδιοκτήτες δασών ζήτησαν την ένταξη της δασοκομίας στα μέτρα ανταγωνιστικότητας του ΠΑΑ.

Άλλοι πάλι τόνισαν την ανάγκη να αναληφθεί δράση για την αλλαγή χρήσης γης και πρότειναν ενδεχόμενη δημιουργία τραπεζών γης για να βοηθηθούν οι  νέοι αγρότες ώστε να έχουν πρόσβαση στη γη.


Ο κ. Bertilsson κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα σημεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκθεση της ομάδας εργασίας.Όσον αφορά την ομάδα εργασίας για το περιβάλλον:
 

Η κα Defossez παρουσίασε τα βασικά ερωτήματα/θέματα που η ομάδα είχε
   διαμορφώσει:
  Υπήρξε ισχυρή συναίνεση ότι τα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα σε γενικές
   γραμμές ήταν επιτυχή.


  Η ομάδα εργασίας ζήτησε
προσιτό και κατανοητό σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών,
ελκυστικά γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα για την καλύτερη αποδοχή τους,
 επαρκή πληρωμή για τα μέτρα,
ολιστική προσέγγιση,
την προώθηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, συνδυάζοντας την κατάρτιση και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.


Όσον αφορά την ομάδα εργασίας για τις περιοχές της υπαίθρου:

Η κα Dzelzkalēja παρουσίασε το βασικό ερώτημα που η ομάδα είχε θέσει:
προκλήσεις στις αγροτικές περιοχές και πως θα μπορούσαν να επωφεληθούν από διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομάδα εργασίας ζητά:
κοινή συντονιστική επιτροπή για τα διάφορα ταμεία,
απλοποίηση των διαδικασιών  εφαρμογής των  έργων,
ευέλικτα  προγράμματα κατάρτισης,
ικανοποιητικό επίπεδο  υποδομών,
την εύκολη πρόσβαση των επιχειρηματιών στα προγράμματα,
διευκρινίσεις για το  Leader και τις κοινοτικές  πρωτοβουλίες,
συμμετοχή των  ενδιαφερόμενων  μερών για τη δημιουργία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης
πιο ευέλικτους κανόνες ή  συνεταιρισμούς, καθώς και
διασύνδεση των αγροτικών και αστικών περιοχών.

Η συμβουλευτική συζήτησε την έκθεση της ομάδας εργασίας, ενώ οι παραγωγοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για το τι θα πρέπει να χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΠΑΑ στο μέλλον, καθώς πραγματοποιούνται περικοπές του προϋπολογισμού του και  οδηγούνται κονδύλια σε άλλες πολιτικές.


Η κα Dzelzkaleja έκλεισε τονίζοντας  ότι πρέπει να απαιτήσουμε επαρκή προϋπολογισμό για τα ΠΑΑ και τα σχόλια αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκθεση.Τελικό συμπέρασμα


Οι ομάδες εργασίας  θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για την εφαρμογή της μελλοντικής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

Πηγή:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου