30 Μαρ 2013

Tρικλοποδιά βάζει στο ελληνικό κρασί η πρόταση κανονισμού για το γλεύκος.


Φρένο στην άνοδο του ελληνικού κρασιού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα απειλούν να βάλουν οι ευρωβουλευτές, με πρόταση κανονισμού, στην οποία προβλέπεται η επαναφορά της ειδικής ενίσχυσης για τον εμπλουτισμό του κρασιού με τη χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών (MC/MCR).


Σε περίπτωση που περάσει αυτούσιος ο κοινοτικός κανονισμός, μοναδικοί ωφελημένοι θα είναι οι δυο τρεις χονδρέμποροι που πλουτίζουν από το εμπόριο μούστου.
Η πρόταση κανονισμού ψηφίστηκε στις 13 Μαρτίου και χαιρετίστηκε από τους παραγωγούς χωρών με ανεπτυγμένο οινικό τομέα όπως η Γαλλία.

Για το ελληνικό κρασί όμως, που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να φτιάξει ένα όνομα στη διεθνή αγορά και να αυξήσει τις εξαγωγές του, η επαναφορά του μέτρου μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Κι αυτό γιατί μπορεί να στρέψει και πάλι τους παραγωγούς σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα όπως ο χύμα μούστος που παλιότερα εξαγόταν μαζικά στη Δυτική Ευρώπη. Μοναδικοί ωφελημένοι θα είναι οι δυο τρεις χονδρέμποροι που πλουτίζουν από το εμπόριο αυτό.

Πάντως η επαναφορά του MC/MCR δεν έχει αποφασιστεί οριστικά. Το μέτρο θα πρέπει να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου και εφόσον γίνει και αυτό, θα τεθεί σε εφαρμογή από τον τρύγο του 2014.

Τα βασικά σημεία της πρότασης κανονισμού

Άρθρο 49 α (νέο)
 
Ενίσχυση για το συμπυκνωμένο γλεύκος

1.  Μπορεί να χορηγείται υποστήριξη στους οινοπαραγωγούς που χρησιμοποιούν συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, συμπεριλαμβανομένου του διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, για την αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου των προϊόντων σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα ΧVα.

2.  Το ποσόν της ενίσχυσης καθορίζεται επί του δυναμικού κατ'όγκον αλκοολικού τίτλου και ανά εκατόλιτρο γλεύκους που χρησιμοποιείται προς εμπλουτισμό.

3.  Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης που εφαρμόζεται για αυτό το μέτρο στις διάφορες αμπελουργικές ζώνες καθορίζεται από την Επιτροπή.

Άρθρο 62
Οινολογικές πρακτικές και μέθοδοι ανάλυσης

1. Για την παραγωγή και διατήρηση στην Ένωση των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα VI μέρος ΙΙ, χρησιμοποιούνται μόνον οι οινολογικές πρακτικές που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα VII και προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφοι 2 και 3.

Το πρώτο εδάφιο δεν αφορά:

α) τους χυμούς σταφυλιών και τους συμπυκνωμένους χυμούς σταφυλιών
β) το γλεύκος σταφυλιών και το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή χυμού σταφυλιών.

Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές χρησιμοποιούνται μόνο για την ορθή οινοποίηση, την καλή συντήρηση ή την τελειοποίηση του προϊόντος.(…)

Άρθρο 157β

Υποχρεωτικές δηλώσεις στον αμπελοοινικό τομέα

1.  Οι παραγωγοί οινοποιήσιμων σταφυλιών και οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου δηλώνουν κάθε έτος στις αρμόδιες εθνικές αρχές τις ποσότητες των προϊόντων της τελευταίας συγκομιδής.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους εμπόρους οινοποιήσιμων σταφυλιών να δηλώνουν κάθε έτος τις ποσότητες που διέθεσαν στην αγορά από την τελευταία συγκομιδή.

3.  Οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου και οι έμποροι, εκτός από τους λιανοπωλητές, δηλώνουν κάθε έτος στις αρμόδιες εθνικές αρχές τα αποθέματά τους γλεύκους και οίνου, είτε προέρχονται από τη συγκομιδή του τρέχοντος έτους είτε από τη συγκομιδή προηγούμενων ετών. Τα γλεύκη και οι οίνοι που εισάγονται από τρίτες χώρες δηλώνονται χωριστά.
 (…)

5.  Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες:

α) καθορίζονται προϋποθέσεις σε σχέση με τα υποδείγματα εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις υποχρεωτικές δηλώσεις,

β) θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τους συντελεστές μετατροπής για τα λοιπά προϊόντα πλην του οίνου,

γ) ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των υποχρεωτικών δηλώσεων,

δ) θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις επιθεωρήσεις και την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 62

Μέρος I

Εμπλουτισμός, αύξηση της οξύτητας και μείωση της οξύτητας σε ορισμένες αμπελουργικές ζώνες

Γ.  Αύξηση και μείωση της οξύτητας

.  Τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, ο νεαρός οίνος που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης και ο οίνος επιτρέπεται να υποβάλλονται σε:

α) μείωση της οξύτητας στις αμπελουργικές ζώνες Α, Β και Γ I
β) αύξηση και μείωση της οξύτητας στις αμπελουργικές ζώνες Γ Ι, Γ II και Γ III α), με την επιφύλαξη του σημείου 7 του παρόντος τμήματος ή
γ) αύξηση της οξύτητας στην αμπελουργική ζώνη Γ III β).

Δ.  Επεξεργασίες

1.  Καθεμία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στα τμήματα Β και Γ, εκτός από την αύξηση και τη μείωση της οξύτητας των οίνων, επιτρέπεται μόνον εφόσον επιτελείται κατά τη διάρκεια της μεταποίησης των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και του νεαρού οίνου που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης, σε οίνο ή άλλο ποτό του αμπελοοινικού τομέα που προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, εκτός από τον αφρώδη ή αεριούχο αφρώδη οίνο, στην αμπελουργική ζώνη όπου συγκομίζονται τα χρησιμοποιούμενα νωπά σταφύλια.

2.  Η συμπύκνωση των οίνων πραγματοποιείται στην αμπελουργική ζώνη όπου συγκομίζονται τα χρησιμοποιούμενα νωπά σταφύλια.

Κουρμαδάς Λεωνίδας

Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου