11 Απρ 2013

Με νόμο θα μπορούν να λειτουργούν τις Κυριακές τα Farmers’ Market.


Στη Βουλή κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», που προβλέπει τη λειτουργία λαϊκών αγορών με τη συμμετοχή παραγωγών τις Κυριακές (FarmersMarket) και αλλάζει σημαντικά θέματα αρμοδιότητας όσον αφορά όλες τις λαϊκές αγορές.

Σημαντικά θέματα αρμοδιοτήτων φέρει το νομοσχέδιο του
υπουργείου Ανάπτυξης που προβλέπει τη συμμετοχή παραγωγών στις λαϊκές αγορές τις Κυριακές.
Στην παράγραφο 10 του άρθρου 42 του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι «το άρθρο 8 του π.δ 51/2006 (Α΄53) αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 8
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών

1. «Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, εκτός των επισήμων ή τοπικών αργιών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και τις Κυριακές αποκλειστικά με τη συμμετοχή παραγωγών, σε χώρους που δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

2. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται για μεν τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των Οργανισμών λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά περίπτωση, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειών της χώρας με αποφάσεις των οικείων οργάνων των Δήμων του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως έχει τροποποιηθείς και συμπληρωθείς με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄87).»

Αλεξανδρής Πέτρος


Πηγή:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου