17 Απρ 2013

Ερώτηση της Φ. Πατριανάκου για την σήμανση των Αγρ. Προϊόντων.


Η ευρεία διάδοση και κατανάλωση των μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων καθιστά επιτακτική την ανάγκη καθιέρωσης του απαιτούμενου δεσμευτικού νομοθετικού πλαισίου, ιδίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διέπει τους κανόνες διακίνησής τους.Ειδικά το θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής στα προϊόντα αυτά
της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού τους έχει αποτελέσει αντικείμενο διεργασιών, σε επίπεδο Ε.Ε., οι οποίες όμως δεν έχουν καταλήξει, με αποτέλεσμα την ουσιαστική έλλειψη του ζητούμενου νομοθετικού πλαισίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Κανονισμού ΕΕ1169/2011, σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του : α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω πρωταρχικού συστατικού ή β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν του τροφίμου.
Η διάταξη αυτή, όμως, εκτός από ελλιπής, είναι εξαιρετικά ελαστική, ενώ για την εφαρμογή της απαιτείται η προηγούμενη έκδοση των προβλεπόμενων εκτελεστικών κανόνων.
Η μη υποχρεωτικότητα της αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και κατά συνέπεια και η μη πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, έχει πολυδιάστατες και σημαντικές συνέπειες:
Εισάγονται αγροτικά προϊόντα, ως πρώτες ύλες, από χώρες με χαμηλότερους δασμούς, τα οποία στη συνέχεια μεταποιούνται στις χώρες της Ε.Ε. και φέρονται ως προϊόντα της χώρας μεταποίησης, με αποτέλεσμα να παραπλανώνται οι καταναλωτές και να αγοράζουν σε υψηλότερη τιμή προϊόντα με πρώτη ύλη τρίτης χώρας.
Τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, των οποίων η πρώτη ύλη παράγεται σε τρίτη χώρα και τυγχάνουν της σχετικής επεξεργασίας στη χώρα μας, ονομάζονται ως «ελληνικά», με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα πρωτογενή προϊόντα της εγχώριας αγροτικής παραγωγής να παραμένουν χωρίς ζήτηση, με προφανείς συνέπειες στην αγροτική οικονομία και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Τα ελληνικά μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, τα οποία και έχουν ως πρώτη ύλη εγχώρια αγροτικά προϊόντα και μεταποιούνται στην Ελλάδα, έχουν σαφώς συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των λοιπών αντίστοιχων προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ε.Ε. και ανάλογη αγοραστική δυναμική. Προκειμένου, όμως, να ενεργοποιηθεί το πλεονέκτημα αυτό και να φέρει αποτελέσματα, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στο σύνολο των προϊόντων που διακινούνται στην Ε.Ε., ώστε να καθίσταται εφικτή και η ζητούμενη σύγκρισή τους. Το ζήτημα λαμβάνει επιπλέον διαστάσεις, αναλογιζομένου του μεριδίου που κατέχει η εξαγωγή μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων στο σύνολο της εξαγωγικής δύναμης της χώρας μας.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.- Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται στην Ελλάδα το μέτρο της αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού των μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων;
2.- Εφαρμόζεται, έστω και με την εξαιρετικά περιορισμένη αποτελεσματικότητά της, η σχετική διάταξη του άρθρου 26 παρ. 3 του Κανονισμού ΕΕ 1169/2011 και ειδικότερα έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενοι εκτελεστικοί κανόνες;
3.- Ισχύει αγορανομική διάταξη, σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού στα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, ανάλογη με αυτή που ισχύει για τα γαλακτοκομικά (άρθρο 33 αγορανομικής διάταξης 7/2009);
4.- Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν για την υποχρεωτικότητα εφαρμογής του ζητούμενου μέτρου, αλλά και για τη δημιουργία ενός ευρύτερου δεσμευτικού νομοθετικού πλαισίου, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης;
5.- Τι είδους σχετικοί έλεγχοι διενεργούνται και ποια είναι τα συμπεράσματα συμμόρφωσης;
6.- Ποιο ποσοστό επί του συνόλου των μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων, που διακινούνται με οποιονδήποτε τρόπο στη χώρα μας, κατέχουν εκείνα των οποίων το πρωταρχικό συστατικό προέρχεται από άλλη χώρα;
Αθήνα, 11 Απριλίου 2013
Η Βουλευτής Λακωνίας

Φεβρωνία Πατριανάκου


Πηγή:www.e-geoponoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου